Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

pre kúpne zmluvy uzatvárané na diaľku prostredníctvom elektronického systému

Článok 1

Všeobecné ustanovenia

 1. Predávajúci je obchodnou spoločnosťou, ktorej jedným z profilových predmetov činnosti je kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) ako aj iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod).
 2. Predávajúci je zároveň prevádzkovateľom internetového obchodu, ktorý je prevádzkovaný na doméne www.miminkovo.sk (ďalej len „internetový obchod“).
 3. Označenie predávajúceho je:
  Mária Bennárová
  Hájske 160
  95133 Hájske
  ICO 44299991
  DIC 1049797210
  IC DPH SK1049797210
  Bankové spojenie: IBAN: 
  SK2002000000002485761551
 4. Telefón:                    0915746509
  E-mail:                    miminkovo@miminkovo.sk
  Zápis v OR 340-26669
 5. Kupujúci je fyzická alebo právnická osoba, ktorá prejavila vôľu vstúpiť do obchodno-záväzkového vzťahu s predávajúcim s tým, že práva a povinnosti zmluvných strán pri kúpe tovaru prostredníctvom internetového obchodu sa budú riadiť obsahom Všeobecných obchodných podmienok predávajúceho (ďalej len „VOP“).
 6. VOP platia pre nákup v internetovom obchode prevádzkovanom predávajúcim.
 7. VOP bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho, ktorým je spotrebiteľ alebo podnikateľský subjekt, ktorý nie je spotrebiteľom.
 8. Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami Občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Zb.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov (č. 102/2014 Z.z.). Ak je zmluvnou stranou podnikateľský subjekt, ktorý nie je spotrebiteľom, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami Obchodným zákonníkom (č. 513/1991 Zb.), všetky v znení neskorších noviel.
 9. Spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.
 10. Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľ (resp. podnikateľský subjekt, ktorý nie je spotrebiteľom), je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a Obchodným zákonníkom.
 11. Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v ponuke v platnom prehľade internetového obchodu.
 12. Orgánom dozoru je:

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj PO BOX 49A, Staničná 9, 950 50 Nitra 1   
Odbor výkonu dozoru 
tel. č.: 037/7720 001 
           037/7720 034 
fax č.: 037/ 7720 024

Článok 2

Objednávanie tovaru 

 1. Kupujúci je oprávnený vykonať objednávku tovaru, ktorý sa nachádza v ponuke internetového obchodu prostredníctvom nákupného košíka. Aktuálnou ponukou tovaru vrátane ceny je predávajúci viazaný.
 2. Kupujúci vykoná objednávku výberom tovaru (určeného čo do množstva a druhu) a následným riadnym vyplnením objednávkového formulára, ktorý elektronicky odošle predávajúcemu. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí.
 3. Odoslaním objednávkového formulára predávajúcemu kupujúci prejavuje súhlas s VOP.
 4. Predávajúci je oprávnený vykonať potrebné úkony za účelom overenia pravdivosti a správnosti údajov uvedených v objednávkovom formulári. Ak nevzniknú pochybnosti, predávajúci bez zbytočného odkladu potvrdí objednávku tým, že kupujúcemu prostredníctvom e-mailu odošle oznámenie o prijatí objednávky. Odoslaním oznámenia o prijatí objednávky kupujúcemu vzniká medzi kupujúcim a predávajúcim kúpna zmluva.
 5. V prípade, ak kupujúcemu nebude doručené oznámenie o prijatí objednávky e-mailom, bola elektronická objednávka vyplnená nesprávne a nie je predávajúcim akceptovaná.

 

Článok 3

Stornovanie objednávky 

 1. Kupujúci má právo stornovať objednávku e-mailom alebo telefonicky.
 2. V prípade, že kupujúci stornuje už potvrdenú objednávku, je povinný uhradiť predávajúcemu všetky preukázateľné účelne vynaložené náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s realizáciou danej objednávky, najmä v prípade ak kupujúci stornuje objednávku po jej odoslaní predávajúcim a predávajúcemu vznikli náklady na dopravu tovaru.
 3. Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v určenej lehote, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak. Predávajúci má právo stornovať objednávku aj v prípade, ak kupujúci neodpovedá na e-mail alebo ho nemôže telefonicky zastihnúť po dobu viac ako troch pracovných dní za sebou.

 

Článok 4

Platobné podmienky 

 1. Ceny tovarov, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu sú uvedené v EUR s DPH a bez nákladov na prepravu/dodanie.
 2. Možnosť platby
 • prevodným príkazom alebo vkladom na účet predajcu vedený banke uvedenej v bode
 • na dobierku pri prevzatí tovaru od kuriéra, spoplatnenej 2€

POZOR !!! POČKAJTE S PREVODOM POKIAĽ VÁS NEBUDEME KONTAKTOVAŤ a potvrdíme, že Vami objednaný tovar Vám vieme v krátkej dobe dodať.

 1. V prípade, že tovar bude odosielaný na dobierku je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu za tovar kúpnu cenu, vrátane nákladov za prepravu/dodanie, a to pri prevzatí tovaru.
 2. Príslušný daňový doklad (faktúra) je súčasťou dodávky.
 3. Náklady na prepravu/dodanie tovaru platí kupujúci, a to v sume uvedenej v dodacích podmienkach, pričom predávajúci dodá tovar kupujúcemu prostredníctvom  kuriéra.
 • Kuriér - 3€ s DPH. Suma môže byť ešte upravená v prípade väčšej váhy balíka, na zmenu budeme informovať pri potvrdení objednávky.
 • Cena dobierky 2€
 • Obchodné podmienky a náklady na prepravu/dodanie tovaru do členských štátov EÚ zašle predávajúci kupujúcemu na základe jeho žiadosti prostredníctvom e-mailu.
 • Predávajúci je oprávnený odoprieť dodať tovar kupujúcemu a to až do úplného zaplatenia celej kúpnej ceny.
 • V prípade, ak celá kúpna cena nebude zaplatená riadne a včas, má predávajúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

 

 

 

Článok 5

Dodacie podmienky 

 1. Predávajúci je povinný dodať tovar kupujúcemu v mieste, ktoré určuje kúpna zmluva:
 • ak je tovar na sklade predávajúceho alebo v predajni, potom je odoslaný do 24-48 hodín od prijatia objednávky
 • ak je tovar na sklade u distribútora, potom je odoslaný spravidla do 3-14 pracovných dní
 • v prípade niektorých tovarov môže byť dodacia doba aj dlhšia, o čom je však kupujúci informovaný do 2-3 pracovných dní od prijatia objednávky. V prípade, ak tovar z akéhokoľvek dôvodu v uvedenej lehote nie je možné dodať, upovedomí o tom predávajúci kupujúceho najneskôr v oznámení o prijatí objednávky, s čím kupujúci súhlasí. Lehotou uvedenou v oznámení o prijatí objednávky je predávajúci viazaný.
 1. Predávajúci si splní svoju povinnosť dodať tovar kupujúcemu tým, že ho odošle prostredníctvom kuriéra kupujúcemu.
 2. Pri doručení zásielky kuriérom je kupujúci povinný skontrolovať zásielku - jej prípadné poškodenie a úplnosť. Pri doručení kuriérom musí kupujúci spísať reklamačný protokol na mieste o poškodenom/porušenom balení zásielky. V prípade, že zásielka je poškodená a po kontrole obsahu zásielky je zistené, že obsah zásielky nezodpovedá obsahu faktúry/objednávky, alebo jej obsah je poškodený, je kupujúci povinný túto skutočnosť zapísať v prítomnosti kuriéra do škodového zápisu. Pri nesplnení vyplnenia škodového zápisu, dodatočné reklamácie nebudú akceptované. Kupujúci je povinný uschovať obalový materiál zásielky až do ukončenia šetrenia príčin vzniknutej škody.
 3. Kupujúci je povinný ihneď po doručení zásielky tovar úplne vybaliť a zistiť či nie je mechanicky poškodený a či obsah balenia zodpovedá fakturovanému tovaru. V prípade, že obsah zásielky nezodpovedá fakturovanému tovaru, alebo je tovar mechanicky poškodený (avšak bez známok poškodenie samotnej zásielky, na čo sa vzťahuje ods. 4), je kupujúci túto skutočnosť bezodkladne oznámiť do dvoch pracovných dní od prevzatia tovaru, inak dodatočné reklamácie nebudú akceptované. Kupujúci je povinný uschovať obalový materiál zásielky až do ukončenia šetrenia príčin vzniknutej škody.
 4. Kupujúci je informovaný o odoslaní tovaru jeden pracovný deň pred jeho doručením. Kupujúci je povinný zabezpečiť bezproblémové prevzatie tovaru, najmä tým, že v dňoch plánovaného doručenia bude dostupný na telefónnom čísle určenom pre doručenie alebo prítomný na adrese doručenia. Pokiaľ túto povinnosť nie je možné splniť, je povinný informovať predávajúceho, dohodnúť sa s ním na náhradnom termíne doručenia alebo určiť náhradnú osobu, ktorá povinnosť prevzatia tovaru splní za pôvodného príjemcu zásielky.
 5. Poplatok za dodanie tovaru nad 50 kg je kupujúcemu oznámený pri prijatí objednávky e-mailom, telefonicky a je spoplatnený sumou 10€.

 

Článok 6

Osobitné ustanovenia 

 1. Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.
 • písomnou formou adresovanou na  Mária Bennárová, Hájske 160, 95133 Hájske
 • telefonicky 0915746509
 • e-mailom miminkovo@miminkovo.sk
 1. Odstúpením kupujúceho od kúpnej zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť kupujúcemu najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar vrátane nákladov, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci v tom prípade, ak tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný.
 2. Kupujúci je povinný v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy vrátiť tovar predávajúcemu bez ohľadu na to, či tovar bol použitý alebo má vady, ktoré spotrebiteľ nespôsobil; primeraná starostlivosť o tovar musí byť zachovaná.
 3. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou. Vyplnením priloženého formulára, ktorý stiahnete TU. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, a spôsob, akým má predávajúci vrátiť sumu uhradenú za vracaný tovar - číslo účtu a/alebo poštovú adresu. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane celej dokumentácie, návodu, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale.
 4. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, nachádza sa v originálne zapečatenom pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim. Rovnaký postup platí aj v prípade, že tovar bol zákazníkom rozbalený a použitý, avšak nie sú na ňom viditeľné žiadne stopy používania a po skompletizovaní tovaru, obalu a príslušenstva je možné tovar opätovne predať ako nový.
 5. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky zníženú v súlade s ust. § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotou jeho opotrebenia vo výške zapožičaného podľa platného cenníka služieb predávajúceho za každý deň používania tovaru a o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu v lehote 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.
 6. Náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša kupujúci.
 7. OD KTORÝCH ZMLÚV NEMÔŽETE ODSTÚPIŤ BEZ UVEDENIA DÔVODU
 8. Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:
 • poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť pred uplynutím lehoty 7 pracovných dní
 • predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu (napr. akcie)
 • predaj tovaru, ktorý bol zhotovený podľa požiadaviek spotrebiteľa (napr. nábytok na mieru)
 • predaj tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť
 • predaj tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze (napr. potraviny)
 • predaj zvukových alebo obrazových záznamov, ktoré spotrebiteľ rozbalil
 • predaj počítačových programov, ktoré spotrebiteľ rozbalil
 • predaj novín, časopisov a periodickej tlače
 • lotérie a iné podobné hry

 

Článok 7

Reklamačné podmienky 

 1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci počas záručnej doby. Záručná doba je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru. Vyhlásením v záručnom liste vydanom kupujúcemu môže predávajúci poskytnúť záruku presahujúcu rozsah záruky ustanovenej zákonom, pričom podmienky a rozsah tejto záruky určí v záručnom liste.
 2. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu v sídle predávajúceho u určenej osoby, ktorá je povinná reklamáciu vybaviť.
 3. Ak kupujúci uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť kupujúceho o jeho právach podľa všeobecného predpisu; na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré z týchto práv kupujúci uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 4. Pri predkladaní tovaru na záručnú opravu musia byť splnené nasledovné podmienky zo strany kupujúceho:
 5. je predložený originálny záručný list,
 6. je predložený doklad o zaplatení,
 7. tovar spĺňa všetky ostatné podmienky pre záručnú reklamáciu uvedené v záručnom liste.
 8. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie.
 9. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Reklamačný formulár stiahnete TU

 Článok 8

Prechod vlastníckeho práva a nebezpečenstva škody na tovare 

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho až úplným zaplatením kúpnej ceny.
 2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho dodaním tovaru.

  

Článok 9

Záverečné ustanovenia 

 1. Predávajúci vyhlasuje, že si je vedomý, že osobné údaje kupujúceho, ktoré získa pri plnení svojich povinností podľa tejto zmluvy podliehajú ochrane v zmysle zákona  č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov, a preto sa s takto získanými údajmi zaväzuje nakladať v súlade s citovaným zákonom, najmä tieto nesmie zneužívať a je povinný o nich nad rámec plnenia povinností podľa tejto zmluvy zachovávať mlčanlivosť.
 2. Predávajúci ani kupujúci nezodpovedá za oneskorené plnenie svojich záväzkov vyplývajúcich z VOP, ak takéto oneskorenie bolo spôsobené „vyššou mocou“ alebo okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť, a takáto strana má právo na primerané predĺženie lehoty pri plnení svojich záväzkov.
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto VOP je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
 4. VOP nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu odoslaním elektronickej objednávky kupujúcim.

 

VOP platné od 13.06.2014

VOP môžete stiahnuť TU